Privacy statement Handelsonderneming Hoogerheide
Dit is de privacyverklaring van Handelsonderneming Hoogerheide, geregistreerd onder KvK-nummer 52316939,
gevestigd aan de Acacia 36 (4631 DA) te Hoogerheide. In dit document wordt uitgelegd hoe Handelsonderneming
Hoogerheide omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens
betracht Handelsonderneming Hoogerheide de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Handelsonderneming Hoogerheide, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Handelsonderneming Hoogerheide, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het
kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
Handelsonderneming Hoogerheide verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistorie;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
  Doel van de verwerking
  De persoonsgegevens die door Handelsonderneming Hoogerheide verwerkt worden, hebben ten doel om:
 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering
  daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
  Grondslag verwerking
  Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i)
  wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen,
  en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Handelsonderneming Hoogerheide worden
  persoonsgegevens verwerkt. Handelsonderneming Hoogerheide verwerkt uitsluitend gegevens die
  Handelsonderneming Hoogerheide noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat
  zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De
  grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Handelsonderneming Hoogerheide
  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website
  https://www.hohoo.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
  Noodzaak verwerking
  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten
  die Handelsonderneming Hoogerheide biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
  uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete
  toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Indien voor specifieke doeleinden met
  betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
  Bewaartermijn
  De door Handelsonderneming Hoogerheide verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante
  wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
  de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer
  bewaard dan strikt noodzakelijk.
  Verwerking door derden
  Handelsonderneming Hoogerheide deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor
  de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
  persoonsgegevens verkocht. Op Handelsonderneming Hoogerheide kan een wettelijke verplichting rusten om
  persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor
  verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van
  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
  Beveiliging van Persoonsgegevens
  Handelsonderneming Hoogerheide neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt
  dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang,
  context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
  en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
  beveiligingsniveau te waarborgen.
  Website
  Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Handelsonderneming Hoogerheide behoudt zich
  het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of
  gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.
  Handelsonderneming Hoogerheide aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is
  ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen
  rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend
  worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Handelsonderneming
  Hoogerheide voor zover deze niet aan derden toebehoren.
  Cookieverklaring
  Handelsonderneming Hoogerheide maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de
  website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden
  meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Handelsonderneming Hoogerheide
  mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te
  kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren
  in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in
  mogelijkheid.
  De cookies die Handelsonderneming Hoogerheide gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor
  dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat
  er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw
  browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar
  blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (nofollow).
  Op de website van Handelsonderneming Hoogerheide worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve
  van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk
  verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat
  Handelsonderneming Hoogerheide informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover
  vragen heeft kunt u contact opnemen via info@hohoo.nl.
  Browserinstellingen:
  Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
  browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
  toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder
  goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies
  van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser
  aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website
  zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
  persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
  websites gebruik te maken.
  Rechten van betrokken
  Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
  persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking
  daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te
  verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor
  contact op met Handelsonderneming Hoogerheide.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan
  Handelsonderneming Hoogerheide, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te
  verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Handelsonderneming Hoogerheide over te dragen zonder
  gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende
  redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip
  van profilering op basis van die bepalingen. Handelsonderneming Hoogerheide staakt de verwerking van
  de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die
  zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de
  uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.
  Klacht
  Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Handelsonderneming Hoogerheide met uw persoonsgegevens
  omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per email info@hohoo.nl of telefonisch via 06-47404606. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen
  verzoekt Handelsonderneming Hoogerheide u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij
  uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy.
  Handelsonderneming Hoogerheide zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.
  Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U
  kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
  Wijzigingen Privacy Statement
  Handelsonderneming Hoogerheide kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest
  recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
  nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot
  u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.
  Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 12 augustus 2019.
0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar de winkel
  ×