Algemene voorwaarden Handelsonderneming Hoogerheide
M. de Weert handelend onder de naam Handelsonderneming Hoogerheide is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 52316939 en is gevestigd aan de Acacia 36, 4631 DA te Hoogerheide.
Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
  uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: Handelsonderneming Hoogerheide, de aanbieder van Producten aan Koper, hierna: HoHoo.
 6. Aanbod: Iedere schriftelijke aanbieding of offerte aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 7. Producten: De Producten die door Hohoo worden aangeboden zijn tuinmaterialen, waaronder siergrind,
  zandsoorten, split, breuksteen, keienonderlagen en kantopsluiting.
 8. Overeenkomst: De koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Koper
  gekocht zijn van Hohoo waar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk verbonden mee zijn.
 9. De website die door Hohoo gebruikt wordt is: https://www.hohoo.nl/.
  Toepasselijkheid
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Hohoo en iedere Overeenkomst tussen
  Hohoo en een Koper en op elk Product dat door Hohoo wordt aangeboden.
 11. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
  voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hohoo aan Koper aangeven op welke wijze Koper de
  algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Hohoo zijn gepubliceerd, zodat Koper
  deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 12. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk
  met Hohoo is overeengekomen.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
  met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 14. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
  vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde
  bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 15. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen
  beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 16. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een
  verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  Het Aanbod
 17. Alle door Hohoo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
  Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 18. Het door Hohoo gedane Aanbod is vrijblijvend. Hohoo is slechts aan de Aanbod gebonden indien de aanvaarding
  hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds
  heeft voldaan. Niettemin heeft Hohoo het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Hohoo
  gegronde reden te weigeren
 19. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is
  dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke
  vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Hohoo niet binden. Eventuele afbeeldingen, kleuren en specifieke
  gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het
  ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Hohoo kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact
  overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 20. Levertijden en Termijnen vermeldt in het Aanbod van Hohoo zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding
  ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 21. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hohoo niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod
  begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 22. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen
  zijn slechts geldig tot de voorraad strekt en volgens het op-is-op-principe.
  Totstandkoming van de Overeenkomst
 23. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Hohoo heeft aanvaard door het
  betreffende Product te betalen.
 24. Een Aanbod kan door Hohoo gedaan worden via de website of per e-mail.
 25. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Hohoo, zal Hohoo de
  Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 26. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Hohoo daaraan niet gebonden.
 27. Hohoo is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten
  begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze
  vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 28. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf.
 29. Het herroepingsrecht van Koper zijnde een Consument is uitgesloten, indien:
  (i) De nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  Consument;
  en
  (ii) Koper zijnde een Consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra
  Hohoo de Overeenkomst is nagekomen.
 30. Producten die na de levering wegens hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken worden niet
  teruggenomen en zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
  Uitvoering van de Overeenkomst
 31. Hohoo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 32. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hohoo het recht bepaalde
  werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 33. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hohoo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
  Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig
  en volledig aan Hohoo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens
  niet tijdig aan Hohoo zijn verstrekt, heeft Hohoo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 34. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Hohoo niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te
  volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen
  meerwerk opleveren voor Hohoo, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende
  kosten te vergoeden.
 35. Hohoo kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel
  volledige vooruitbetaling.
 36. Hohoo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Hohoo is uit gegaan van
  door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hohoo
  bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het uitvoeren van de Overeenkomst door middel van automatische
  besluitvorming.
 37. Koper vrijwaart Hohoo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
  Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
  Levering
 38. Levering zal plaatsvinden op de door Koper opgegeven adres, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 39. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet
  of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet
  tijdig is ontvangen door Hohoo of er door andere omstandigheden buiten de macht van Hohoo enige vertraging
  ontstaat, heeft Hohoo recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
  (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Hohoo schriftelijk in gebreke stellen en haar een
  redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op
  enige schadevergoeding.
 40. Levering geschiedt in beginsel door middel van de door Hohoo aangewezen wijze. Indien Koper een andere
  leveringswijze verlangt is dit enkel en alleen, na overleg met Hohoo, mogelijk tegen een meerprijs. Indien er sprake
  is van een andere leveringswijze komen alle kosten voor rekening en risico van Koper.
 41. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter
  beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 42. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
  zijn voor de levering, is Hohoo gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 43. Indien de Producten worden bezorgd door Hohoo of een externe vervoerder is Hohoo, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. De bezorgkosten zullen alsdan
  afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 44. Indien Hohoo gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd
  pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Hohoo ter beschikking heeft gesteld.
 45. Indien Hohoo een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor een levering buiten Nederland
  gelden langere levertermijnen.
 46. Hohoo is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de
  deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Hohoo is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 47. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn
  overeengekomen. Hohoo behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor nietbetaling bestaat.
  Verpakking en transport
 48. Hohoo verbind zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te
  beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 49. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen voor Koper zijnde een Consument inclusief
  omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 50. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de
  verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
  Onderzoek, reclamaties
 51. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na
  ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of
  kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de
  eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 52. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden
  en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Hohoo erkent geen
  aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 53. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Hohoo te worden gemeld
  info@hohoo.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten
  behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij
  beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor
  eventuele waardevermindering van het Product.
 54. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken.
  Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Hohoo op de wijze zoals door Hohoo aangegeven.
 55. Indien de Consument haar herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat
  redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Hohoo, conform de door HoHoo
  verstrekte retourinstructies van Hohoo. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van
  Koper.
 56. Hohoo is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten
  voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 57. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na
  ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 58. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch
  om openstaande facturen te verrekenen.
 59. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien één of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Hohoo te
  wijten is, zal Hohoo na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de
  resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door
  Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op Hohoo.
  Prijzen
 60. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd,
  behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 61. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn voor Koper zijnde een Consument inclusief btw weergegeven, tenzij
  uitdrukkelijk anders is vermeld. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn voor Koper zijnde een Bedrijf exclusief btw
  weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 62. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst
  geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele
  heffingen en belastingen.
 63. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en
  waarop Hohoo geen invloed heeft, kan Hohoo deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod
  wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
  Betaling en incassobeleid
 64. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 65. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
  uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 66. Koper dient de betaling ineens te doen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van
  Hohoo. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Hohoo een andere betalingstermijn
  overeenkomen.
 67. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Hohoo gerechtigd om de geldende
  prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 68. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Hohoo
  op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 69. Hohoo heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
  de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
  lopende rente. Hohoo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de
  Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Hohoo kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 70. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
  betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper
  zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum
  van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de
  buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in
  verzuim raken.
 71. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Hohoo zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de
  wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 72. Indien Hohoo meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in
  aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
  Eigendomsvoorbehoud
 73. Alle door Hohoo geleverde zaken, blijven eigendom van Hohoo totdat de Koper alle navolgende verplichtingen
  uit alle met Hohoo gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 74. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
  wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan op Koper.
 75. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
  vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Hohoo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
  hoogte te stellen.
 76. Voor het geval dat Hohoo haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu
  onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Hohoo of door Hohoo aan te wijzen derden
  om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hohoo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 77. Hohoo heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet
  (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van
  Hohoo. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Hohoo zich inspannen om de aangekochte
  Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 78. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen
  voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Hohoo worden vergoedt door Koper.
  Garantie
 79. Hohoo staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties,
  bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de
  Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper
  van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan
  Verkoper.
  Opschorting en ontbinding
 80. Hohoo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien
  Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 81. Bovendien is Hohoo bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet
  is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk
  voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Hohoo gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 82. Voorts is Hohoo bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien
  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar
  maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
  redelijkheid niet mag worden verwacht.
 83. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hohoo op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
  Indien Hohoo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
  Overeenkomst.
 84. Hohoo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  Beperking aansprakelijkheid
 85. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Hohoo leidt tot aansprakelijkheid van Hohoo jegens Koper of
  derden, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Hohoo in rekening
  gebrachte kosten, tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Hohoo is
  in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per
  gebeurtenis per jaar.
 86. Hohoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
  besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument
  geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 87. Hohoo is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het
  Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid
  (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 88. Hohoo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding
  van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 89. Hohoo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet
  aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 90. Hohoo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hohoo
  verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 91. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Hohoo vervallen indien deze niet schriftelijk
  en gemotiveerd zijn gemeld bij Hohoo binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn
  met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na
  het eindigen van de Overeenkomst.
  Overmacht
 92. Hohoo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond
  van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige
  verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
  schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
  komt.
 93. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Hohoo, (ii) het niet naar behoren nakomen
  van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Hohoo zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)
  gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
  elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
  cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
  vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Hohoo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van
  Hohoo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 94. Hohoo heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
  verhindert, intreedt nadat Hohoo haar verbintenis had moeten nakomen.
 95. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst
  te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 96. Voor zo veel Hohoo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
  Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
  gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hohoo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
  gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
  Overeenkomst.
  Risico-overgang
  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op
  Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Hohoo verlaten. Voor Consumenten
  geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn
  gebracht. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het door Koper aangegeven afleveradres .
  Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 97. Hohoo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien
  daarom gevraagd zal Hohoo de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de
  persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op info@hohoo.nl.
 98. Indien Hohoo op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging
  voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de
  gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
  Klachten
 99. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Hohoo en/of klachten heeft over de (uitvoering van de)
  Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na
  de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
  info@hohoo.nl met als onderwerp “Klacht”.
 100. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hohoo de klacht in behandeling
  kunnen nemen.
 101. Hohoo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
  reageren op de klacht.
 102. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  Toepasselijk recht
 103. Op elke Overeenkomst tussen Hohoo en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
  (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 104. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
  steeds doorslaggevend. Hohoo heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 105. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Hohoo en Koper worden beslecht
  bij de bevoegde Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot
  de bevoegdheid van een andere rechtbank.
  Hoogerheide, 18 juli 2019
0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar de winkel